Trung ương bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hôm nay, đã bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Sáng 6/1, ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Sau đó, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI.

Buổi chiều, Trung ương tiếp tục làm việc tại tổ, thảo luận về dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XII của Đảng.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 10 diễn ra từ ngày 5 đến 12/1. Theo kế hoạch, Ban Chấp hành Trung ương sẽ thảo luận, thông qua các dự thảo văn kiện trình Đại hội 12 của Đảng gửi đại hội đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến; cho ý kiến về một số báo cáo, đề án để Bộ Chính trị tiếp thu, chỉ đạo hoàn thiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện.

Tại hội nghị lần này, Bộ Chính trị cũng tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành trung ương đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm thăm dò tín nhiệm, qua đó giúp người được lấy phiếu tín nhiệm tự nhìn nhận lại mình, để điều chỉnh, tự giác tu dưỡng, rèn luyện... đồng thời giúp Bộ Chính trị có thêm thông tin để đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. 

Ngoài ra, Trung ương sẽ cho ý kiến về việc tiếp tục xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Nguồn tin: vnexpress.net