BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

1.Ông  Đỗ Ngọc Hoàng  - Chủ tịch
SĐT : 0903429070

2.Ông  Hoàng Kim Hồng - Tổng giám đốc  
SĐT: 0913235878

3.Bà : Vũ Hồng Oanh - Kiểm soát viên
SĐT :  0912612388

4.Ông  Cao Xuân Lâm - Phó Tổng giám đốc
SĐT : 0913540827

5.Ông Nguyễn Hưng Quốc -  Phó Tổng giám đốc
SĐT : 0913220931